Nasze strony www wykorzystują pliki cookies (tzw. ciasteczka). Mogą stosować je także firmy współpracujące z nami.
Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie i zapis zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Możesz zmienić ustawienia obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej.
 
[ X ] nie pokazuj więcej tego komunikatu
   Historia       Zarząd       Newsletter       Statut       RODO       Kontakt   
    Aktualności
    Jak zostać zarządcą
    Szkolenia  new
    Galeria
    Źródła
    Pliki do pobrania
    PFSZN
    Sprawy członkowskie
    Rejestr zarzadców nieruchomości
 

Statut Krajowego Stowarzyszenia Zarządców NieruchomościSTATUT
KRAJOWEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDCÓW NIERUCHOMOŚCI

Rozdział 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Stowarzyszenie o nazwie Krajowe Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości zwane dalej "Stowarzyszeniem", jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem mającym na celu rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających wszechstronnemu propagowaniu metod i technik stosowanych w zakresie działalności związanej z zawodem zarządcy nieruchomości, wytwarzanie atmosfery zaufania i szacunku do zawodu zarządcy nieruchomości, upowszechnianie niezbędnej wiedzy do prawidłowego wykonywania zawodu zarządcy nieruchomości, a także przyczynianie się do integracji środowiska zarządców nieruchomości oraz wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, które podejmują takie działania.

§ 2.

Siedzibą Stowarzyszenia jest Szczecin.

§ 3.

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz, U. z 1989 r. Nr 20, póz. 104 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

§ 4.

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.

§ 5.

Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 6.

Czas trwania Stowarzyszenia nie jest ograniczony.

§ 7.

Stowarzyszenie realizuje cele przez:

 1. wszechstronne propagowanie metod i technik stosowanych w zakresie działalności związanej z zawodem zarządcy nieruchomości,
 2. współpracę i wzajemną pomoc członków Stowarzyszenia,
 3. współprace z osobami i instytucjami w zakresie zbierania informacji i wymiany doświadczeń w dziedzinie zarządzania nieruchomościami,
 4. doradztwo techniczne, ubezpieczeniowe, prawne i organizacyjno-ekonomiczne oraz szkolenie członków i innych podmiotów zainteresowanych działalnością Stowarzyszenia,
 5. bieżącą informację na temat obowiązujących przepisów prawa związanych z zarządzaniem nieruchomościami,
 6. organizację egzaminów, w porozumieniu z odpowiednimi urzędami i organami, związanych z postępowaniem kwalifikacyjnym w zakresie licencji zarządcy nieruchomości
 7. współpracę i wymianę doświadczeń z krajowymi i zagranicznymi organizacjami zrzeszającymi jednostki organizacyjne o podobnym profilu działania
 8. inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów organizacji,
 9. prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia poprzez aktywność kulturalną rekreacyjną i towarzyską.

§ 8.

Stowarzyszenie celem realizacji swych statutowych celów może powołać inne jednostki organizacyjne w granicach prawem dopuszczonych.

§ 9.

Realizując powyższe cele Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy członków. Może jednak zatrudniać pracowników do prowadzenia swych spraw.

§ 10.

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej oraz cudzoziemiec, także nie mający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który:

 1. wykonuje lub zamierza wykonywać zawód związany z zarządzaniem nieruchomościami
 2. złoży deklarację członkowską.

Osoby prawne mogą być członkami wspierającymi.

§ 11.

Członkostwo Stowarzyszenia nabywa się przez przyjęcie kandydatury przez Zarząd Stowarzyszenia zwykłą większością głosów w drodze uchwały.

§ 12.

1. Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są:

 1. swoją postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia,
 2. dbać o jego dobre imię,
 3. zabiegać o poprawę opinii społecznej i klimatu wokół środowiska,
 4. popierać i czynnie realizować cele Stowarzyszenia,
 5. przestrzegać powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień statutu,
 6. regularnie opłacać składki.

2. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo brać udział wżyciu Stowarzyszenia, w szczególności:

 1. przysługuje mu bierne i czynne prawo wyborcze,
 2. wnioskować we wszystkich sprawach dotyczących celów funkcjonowania Stowarzyszenia,
 3. korzystać z rekomendacji, gwarancji i opieki Stowarzyszenia w swojej działalności,
 4. korzystać z innych możliwości, jakie stwarza swoim członkom Stowarzyszenie.

§ 13.

 1. Osoby prawne mogą zostać członkami wspierającymi poprzez złożenie oświadczenia woli Zarządowi Stowarzyszenia, który podejmuje w tej kwestii stosowną uchwałę.
 2. W takim samym trybie następuje ustanie członkostwa wspierającego Stowarzyszenia.
 3. Formę i rodzaj wspierania Stowarzyszenia członkowie wspierający ustalają z Zarządem Stowarzyszenia.
 4. Członkowie wspierający korzystają z praw przysługujących członkom zwyczajnym wymienionym w § 12 ust. 2 pkt 2-4.

§ 14.

Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje przez:

 1. rezygnację pisemną złożoną na ręce Zarządu,
 2. wykluczenie przez Zarząd:
  a) za działalność sprzeczną ze statutem oraz uchwałami Stowarzyszenia,
  b) za nieusprawiedliwione nie branie udziału w pracach Stowarzyszenia,
  c) za zaleganie z opłatą składki członkowskiej przez trzy okresy,
  d) na pisemny umotywowany wniosek co - najmniej 10 członków Stowarzyszenia z przyczyn określonych w lit. a i b,
  e) z powodu utraty praw publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu,
 3. śmierć członka.

§ 15.

Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków na co najmniej 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Uchwała Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.

Rozdział II

§ 16.

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zgromadzenie Członków,
 2. Zarząd.
 3. Komisja Rewizyjna,

§ 17.

Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 3 lata.

§ 18.

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, jeśli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej.

§ 19.

 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków.
 2. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd co najmniej jeden raz na dwanaście miesięcy. Na pisemny uzasadniony wniosek Komisji Rewizyjnej lub co najmniej 1/2 członków Stowarzyszenia zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie Członków, powiadamiając o jego terminie, miejscu i propozycjach porządku obrad wszystkich członków listami poleconymi lub w każdy inny skuteczny sposób co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad.
 3. W Walnym Zgromadzeniu winna uczestniczyć co najmniej polowa członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie, który może być wyznaczony o godzinę później tego samego dnia - może ono skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników.
 4. Przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia mogą być jedynie sprawy objęte porządkiem obrad, ustalonym i podanym do wiadomości w trybie określonym w § 19 ust. 2.
 5. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć członkowie zwyczajni Stowarzyszenia oraz z głosem doradczym, członkowie wspierający i zaproszeni goście.
 6. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
  1) uchwalanie programu działania Stowarzyszenia,
  2) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  3) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,
  4) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
  5) wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  6) uchwalanie zmian statutu,
  7) ustalanie wysokości składek członkowskich,
  8) podejmowanie uchwał w sprawie powoływania przez Stowarzyszenie innych organizacji,
  9) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia;
  10) rozpatrywanie odwołań do uchwał Zarządu wniesionych przez członków Stowarzyszenia,
  11) rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu,
  12) ustalenie najwyższej sumy zobowiązań jakie Stowarzyszenie może zaciągać.
 7. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów członków obecnych.
 8. Zmiana statutu, odwołanie Prezesa, członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz rozwiązanie Stowarzyszenia, wymaga bezwzględnej większości przy obecności połowy członków Stowarzyszenia w pierwszym terminie; w drugim terminie wymóg obecności ponad połowy członków nie obowiązuje.
 9. Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.

§ 20.

 1. Zarząd składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie.
 2. Zarząd składa się z Prezesa, Wiceprezesa i Skarbnika Stowarzyszenia.
 3. Prezesa powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie na 3-letnią kadencję.
 4. Zarząd konstytuuje się na pierwszym po wyborach zebraniu.
 5. Do kompetencji Zarządu należy:
  1) przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia,
  2) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
  3) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
  4) zwoływanie Walnego Zgromadzenia,
 6. Zarząd działa samodzielnie przy pomocy Biura Obsługi.
 7. Funkcje Biura Obsługi Stowarzyszenie zleca firmie "Omega" z siedzibą w Szczecinie.

§ 21.

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.
 3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
  1) kontrola bieżącej pracy Stowarzyszenia,
  2) składanie wniosków w przedmiocie absolutorium na Walnym Zgromadzeniu,
  3) występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia,
  4) dokonywanie wyboru podmiotu mającego zbadać sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia zgodnie z przepisami o rachunkowości.

§ 22.

W razie zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia wymienionych w § 16 pkt 2, i 3 w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w trybie § 20 ust. 1

§ 23.

 1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności oraz ofiarności publicznej.
 2. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.
 3. Do reprezentowania Stowarzyszenia jest upoważniony Prezes lub Wiceprezes Zarządu. Do zaciągania zobowiązań majątkowych jest upoważnionych dwóch członków Zarządu działających łącznie.

§ 24.

 1. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia lub w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
 3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy Prawa o stowarzyszeniach.

 


       www.gryf.pl up do góry            
Historia | Zarząd | Newsletter | Statut | RODO | Kontakt | E-mail

 | Aktualności | Jak zostać zarządcą | Szkolenia | Galeria | Źródła | Pliki do pobrania | PFSZN | Sprawy członkowskie | Rejestr zarzadców nieruchomości | 

 | 
treścią strony wykonanej przez www.gryf.pl jest: KSZN, zarządzanie nieruchomościami, Krajowe Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomościami w Szczecinie, zarządcy nieruchomości, Szczecin,